Hướng Dẫn Sử Dụng BBcode

[php]...[/php] Mã PHP
[url=http://site_url]Tên liên kết[/url] Liên kết URL
[b]...[/b] In đậm
[i]...[/i] In nghiêng
[u]...[/u] Gạch dưới
[s]...[/s] Tấn công
[red]...[/red] Màu đỏ
[green]...[/green] Xanh lục
[blue]...[/blue] Màu xanh
[color=]...[/color] Màu chữ
[bg=][/bg] Màu nền
[c]...[/c] Trích dẫn
[*]...[/*] Danh sách dấu đầu dòng
[spoiler=Tiêu đề]Văn bản[/spoiler] Hiển thị thêm